Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
default-logo

ACI Brandpreventie waardeert uw interesse in onze website.

De volgende algemene voorwaarden bevatten bepalingen voor het gebruik van deze website. U wordt verzocht deze bepalingen zorgvuldig door te lezen voordat u deze website bezoekt en gebruikt. Wanneer u onze site verder gaat gebruiken, accepteert u de algemene voorwaarden zoals deze hier staan beschreven en verplicht u zich u hieraan te houden. Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan raden wij het gebruik van deze website af.

Disclaimer
ACI Brandpreventie, de eigenaar van deze website, zal redelijkerwijs alleen bijgewerkte en accurate informatie op de website publiceren, maar accepteert geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

ACI Brandpreventie is niet wettelijk aansprakelijk voor bezwaren of schade als gevolg van uw vermogen/onvermogen om toegang tot de website te verkrijgen. Dit geldt eveneens voor acties die worden genomen op basis van informatie die verstrekt wordt op deze website.

Het raadplegen en het gebruik van deze website geschieden op eigen risico. Noch ACI Brandpreventie noch andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of levering van deze website zijn aansprakelijk voor directe, incidentele, indirecte of strafrechtelijke gevolgen van het gebruik van of de toegang tot deze website.

Onverminderd het hierboven gestelde is alle informatie op deze site vrijblijvend en biedt de informatie op deze website geen garanties. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan welke gegevens dan ook, omschreven of onuitgesproken, welke garanties bevatten, maar hierdoor niet worden beperkt door onuitgesproken of beweringen dat verkoopwaar geschikt is voor specifiek gebruik wanneer er op een juiste manier gebruik van gemaakt wordt.

Let wel; sommige rechterlijke bevoegdheden laten uitzonderingen of geïmpliceerde garanties niet toe. Enkele van de uitzonderingen hierboven zijn wellicht niet op u van toepassing.

ACI Brandpreventie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor virussen of schade aan uw computer en gerelateerde apparatuur of andere bezittingen als gevolg van het gebruik van de website. Dit geldt eveneens voor het downloaden van data, tekst, beeld-, video- en audiomateriaal.

Beperkingen en verplichtingen
ACI Brandpreventie onderhoudt deze website slechts voor doeleinden van informatie, amusement en gemak. ACI Brandpreventie is niet verantwoordelijk voor directe, indirecte of incidentele schade, noch voor schade met verstrekkende gevolgen. Winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering als gevolg van het gebruik van deze website, of van de onmogelijkheid deze te gebruiken, valt eveneens buiten de verantwoordelijkheid van ACI Brandpreventie, zelfs indien ACI Brandpreventie eerder op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. U bent ermee bekend dat u deze website op eigen risico gebruikt en u gaat daarmee akkoord.

ACI Brandpreventie, is niet verplicht toezicht te houden op e-mails, discussies, poststukken, verzendingen en links op de website, hoewel zij geregeld controle uitoefent. ACI Brandpreventie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en neemt geen enkele verplichting op zich aangaande foutmeldingen, laster, aantijgingen, kwaadsprekerij, verzuim, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid met betrekking de informatie op de website. Het is verboden illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de website te plaatsen of welk ander materiaal dan ook dat bijdraagt aan, aanzet tot of aangemerkt wordt als een strafbaar feit, dan wel materiaal dat kwetsend is of anderszins in strijd is met de wet. ACI Brandpreventie zal volledig meewerken met welke instantie of rechtbank dan ook die ACI Brandpreventie vraagt of dwingt om iemands identiteit te onthullen of verzonden stukken, dan wel informatie of materiaal van andere aard vrij te geven.

Veranderingen aan en verwijdering van de website
ACI Brandpreventie, behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de website te veranderen, dan wel om deze geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, van het internet te verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u of een derde ACI Brandpreventie niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke veranderingen.

Eigendomsrechten
ACI Brandpreventie, bezit de eigendomsrechten op de inhoud van deze website, tenzij anders vermeld. Een deel van de eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site kan in het bezit zijn van derden en vallen onder een overeenkomst of afspraak. Deze informatie is beschikbaar op onze website.

De toegang tot de website en het gebruik ervan zijn slechts bedoeld voor niet-commerciële en voor persoonlijke doeleinden, tenzij ACI Brandpreventie u schriftelijk toestemming heeft gegeven de website voor andere doeleinden te gebruiken. De inhoud van deze website mag uitsluitend uitgeprint worden voor persoonlijke doeleinden en het downloaden van de site is alleen toegestaan voor niet-commerciële of voor persoonlijke doeleinden. Het kopiëren of reproduceren van deze website, of delen daarvan, voor alle andere doeleinden is verboden (behalve als de wet dit uitdrukkelijk toestaat). Niets van de inhoud of delen daarvan mag worden gereproduceerd voor een andere website. Indien u de inhoud toch wilt reproduceren of op een andere wijze wilt gebruiken, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming van ACI Brand- & Inbraakpreventie te krijgen voor noodzakelijk gebruik.

Weergave van het handelsmerk
Deze website bevat namen, logo’s en merken waarvan ACI Brandpreventie, de eigendomsrechten bezit. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder eigendomsrechten, handelsmerken, vakgeheimen en patenten zijn voorbehouden en het gebruik of misbruik daarvan is ten strengste verboden. U gaat ermee akkoord dat er zonder schriftelijke toestemming van ACI Brandpreventie, niets van deze website uitgelegd mag worden als aannemelijk, als voortvloeisel of uitsluiting. Dit geldt eveneens voor de op de website vermelde handelsmerken waarvoor een vergunning of gebruiksrecht is verleend.

Suggesties
U stemt erin toe dat ACI Brandpreventie uw persoonlijke gegevens verzamelt conform de bepalingen in de algemene voorwaarden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat alle informatie met betrekking tot de website door de ‘zender’ zal worden verstrekt en door ACI Brandpreventie, zal worden ontvangen op een niet-vertrouwelijke basis. Het staat ACI Brandpreventie vrij om onbeperkt gebruik te maken van dergelijke gegevens en voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld voor reproductie, verzending, publicatie, radio/televisie-uitzendingen en verzending per post.

Links van derden op deze website
ACI Brandpreventie kan niet controleren of de website wordt gelinkt aan andere websites. Elke link naar een andere website is bedoeld om het gebruiksgemak van deze website te vergroten. U gaat ermee akkoord dat ACI Brandpreventie geen controle kan uitoefenen op de inhoud van gelinkte websites en dat de onderhavige algemene voorwaarden niet gelden voor dergelijke websites. Op grond daarvan gaat u ermee akkoord dat ACI Brandpreventie geen garantie kan geven met betrekking tot de informatie die, zowel impliciet als expliciet, wordt verstrekt. Vandaar dat ACI Brandpreventie geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de inhoud en het gebruik van gelinkte websites. Dit betekent niet dat ACI Brandpreventie de inhoud van een gelinkte website of de producten en diensten op een website die niet van ACI Brandpreventie is, goedkeurt. U stemt ermee in dat ingeval u gebruik maakt van een link naar een site die niet van ACI Brandpreventie is, u dit op eigen risico doet en dat het uw verantwoordelijkheid is om u tegen virussen en andere schadelijke gevolgen te beschermen.

Handleiding om deze website te linken
Wanneer u op uw website een link naar de website van ACI Brandpreventie opneemt, dan verklaart u zich akkoord met de Algemene Bepalingen en Voorwaarden. Daarnaast dient u zich te houden aan de handleiding die hieronder is beschreven. Indien u niet akkoord gaat met de onderhavige algemene voorwaarden, en u zich niet wenst te houden aan de handleiding hieronder, link deze website dan niet aan uw pagina. Wanneer u een link plaatst naar de website van ACI Brandpreventie gaat u ermee akkoord dat u:

  • Een link mag maken naar de inhoud van de website van ACI Brandpreventie maar daarvan geen kopie mag maken;
  • Geen frame of ander soort van browser mag creëren op de website van ACI Brandpreventie;
  • Niet mag stellen dat ACI Brandpreventie u, uw organisatie of uw producten heeft goedgekeurd;
  • Geen onjuiste informatie mag verstrekken over de relatie van u of uw website met ACI Brandpreventie;
  • Geen misleidende, onjuiste of onnauwkeurige informatie over ACI Brandpreventie of haar producten of diensten op uw website mag publiceren of de producten van ACI Brandpreventie anderszins in diskrediet mag brengen;
  • Het logo van ACI Brandpreventie niet zonder schriftelijke toestemming van ACI Brandpreventie mag gebruiken en voorts dat u geen materiaal op uw site mag plaatsen dat zou kunnen worden beschouwd als illegaal, onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel en dat de site alleen informatie mag bevatten die voor elke leeftijdsgroep geschikt is.

Beperkingen voor sommige landen
ACI Brandpreventie biedt geen garantie dat de producten en diensten die op deze website worden aangeboden, geschikt zijn voor of beschikbaar zijn in landen buiten Engeland, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije, Polen en Rusland. ACI Brandpreventie garandeert evenmin dat alle producten of diensten die op deze site aangeboden worden, beschikbaar zijn in alle hierboven vermelde landen.

Wijziging van de algemene voorwaarden
ACI Brandpreventie is te allen tijde gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Bij aanpassing van de algemene voorwaarden zal er een nieuwe versie van de onderhavige algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld op de website. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Met het gebruik van de website accepteert u dergelijke veranderingen.

Verdeelbaarheid
Indien een deel van deze algemene voorwaarden niet geldig blijkt te zijn of niet afdwingbaar is krachtens de wetgeving, maar niet beperkt is door de aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven omschreven zijn, dan zal de onjuiste of ongeldige bepaling vervangen worden door de toepasselijke bepaling uit de originele voorwaarden. De rest van de algemene voorwaarden zal van kracht blijven.

Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn bepaald en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving in Nederland. De rechtbank van Roermond heeft de exclusieve jurisdictie, indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze algemene voorwaarden of elk ander geschil in relatie tot deze website.

Contact
Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden of wilt u uw persoonlijke gegevens in ons bestand inzien, wijzigen of corrigeren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres:

preventie@aci-groep.nl

Terms and Conditions – Privacy Policy

© Copyright ACI Brandpreventie